web statisticsweb statistics Çorum | Osmancık | Kamil Köyü

   
 
Dernek Haberler

Sayaç
Bugün : 289
Dün : 388
Toplam : 937362

Faydalı Linkler
Osmancık Milli Eğitim
Osmancık Kültür Turizm
Osmancık Gündem
Osmancık Gazetesi
Osmancık Haber
Osmancık Havadis
Osmancık Net Haber
Osmancık Hastanesi
Osmancık Yayla Haber
Osmancık Belediyesi
Osmancık Kaymakamlığı
Çorum Belediyesi
Çorum İl Özel İdaresi
Çorum Valiliği

 

 

 

 

 

 

 


 

Kamil Köyü web sitemiz; Tüm köy halkı adına onların düşüncelerini, yaşantısı ve hayatını gelecek nesillere aktarma düşüncesi ile hazırlanmıştır.

Kamil Köyü / Derneğimiz
 ÇORUM İLİ, OSMANCIK İLÇESİ, KÂMİL KÖYÜ YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE: 1

DERNEĞİN ADI                : Çorum İli,  Osmancık İlçesi, Kâmil Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

DERNEGİN MERKEZİ     : ANKARA

MADDE: 2

Derneğin Merkezi Ankara’dır. Ayrıca Şube açılmayacaktır.

 BÖLÜM - 1

 DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:

 MADDE: 3

Derneğin amacı; Birlik ve beraberliği, tanışmayı sağlamak. Ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, eğitim ve imar gibi konularda maddi ve manevi yardımda bulunmak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak. Köyü tanıtmak ve temsil etmek. Köylüler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak.

DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR:

A) Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için yeni üyelerin alınmasına ve kazanılmasına çaba harcar.

B) Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir artırıcı projeler için iktisadi işletmeler, ortaklıklar, kooperatif ve yardımlaşma sandığı kurar.

C) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, satar.

D) Eğitim çalışmaları kapsamında ders verir veya kurslar açabilir. Yoksul öğrencilere yurt içi ve yurt dışında burslar sağlayabilir.

E) Derneğe hibe edilen menkul ve gayrimenkullerin kayıt ve tescil işlemleri masraflarını karşılar.

F) Dernek mahallî, okuma salonu, kütüphane, sportif tesisler açabilir. Gazete, dergi, bülten, takvim, broşür gibi görsel yayınlar çıkarabilir veya bastırabilir.

G) Folklorik oyunları ve çeşitli müzik aletlerini kullanmayı öğretmek için ders verir,  kurslar düzenler veya kursa katılanlara maddi destek sağlar. Oyun takımları kurar, müsabakalara katılabilir.

H)  İnsanların sağlıklı yetişmeleri için sportif çalışmalar yapar. Bununla ilgili turnuva ve müsabakalar düzenler.

İ) İnsanları bilgilendirmek için konferans, panel, seminer, şölen, kermes ve benzeri toplantılar düzenler.

J) Köyün okul, köy konağı, camii, gasil hane, lojman, mezarlık, çeşme, yol, köprü, kanalizasyon, içme suyu, elektrik, sosyal tesislerin yapımı, bakım ve onarımı yapabilir.

K) Köyün hukuki sorunlarının çözümü için çalışmalar yapar; ihtiyaç halinde avukat tutar ve masraflarını karşılar.

L) Fakir gençlerin evlenmelerinde maddi ve manevi destekte bulunur.

M) Dernek cenazesi olan ailelere defin ve nakli konusunda yardımda bulunabilir.

N) Köyümüzün Genç ve yetişkinlerinin eğitimi için bilgisayar, yabancı dil, biçki-dikiş, nakış, halıcılık, tarım, hayvancılık, arıcılık ve üniversiteye hazırlık gibi konulurda eğitmen tutarak ders verebilir, kurslar açabilir veya kursa katılanlara maddi destek sağlar.

O) Sağlık ile ilgili konularda yardımcı olur. Sorunların giderilmesinde maddi yardımda bulunur.

P) İhtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunur.

Q) Aynı amaçlı derneklerle federasyon kurabilir veya kurulu federasyonlara katılabilir, ayrılabilir.

R)      Çevre düzenlemesi ve temizliği için gerekli çalışmalar yapar. Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunur.

S) Sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ilgi duyulan alanlarda takımlar kurar, müsabakalara katılır ve bununla ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunur.

T) Dernek tüm bu amaçlarını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler, sendikalar, meslek kuruluşları ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar, maddi yardım ve destek alabilir.

 DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:

ÜYE OLMA HAKKI;

MADDE: 4

Fiili ehliyete sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE: 5

Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE: 6

Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer. Ayrıca birikmiş aidatını altı (6) ay boyunca ödemeyenler yönetim kurulunun yazılı bildirimine rağmen 1 ay içerisinde ödemezlerse; dernek tüzüğüne kanunlara aykırı davrananlar, derneğin amacına zarar verici hareketlerde bulunan yüz kızartıcı ve ağır cezayı gerektirici suçlardan mahkûm olanların ve siyasi propaganda yapanların üyelikleri yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Birikmiş aidatlarını ödemek zorundadır. Genel kurula itiraz hakları vardır. Üyelikten çıkarılanlar derneğe verdiği bağış ve aidatları geri isteyemez.

ÜYELİK HAKLARI:

MADDE: 7

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE: 8

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

A)      Genel kurul

B)      Yönetim Kurulu

C)      Denetleme Kurulu

 DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Kuruluş şekli

MADDE: 9

                Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

MADDE: 10

Genel kurul. 3 (Üç) yılda bir Nisan Ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

ÇAGIRI USULÜ

MADDE: 11

Yönetim Kurulu, derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yâda elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE: 12

Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE: 13

Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE: 14

Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

MADDE: 15

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE: 16

Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip,aynen veya değiştirerek onaylamak.
 7. Derneğin feshedilmesi.
 8. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE: 17

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SECİLECEĞİ, ASİLVE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU

MADDE: 18

Yönetim Kurulu 5 asıl 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak
 4. Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek. Devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.
 5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.
 6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak.
 8. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

MADDE: 19

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU

MADDE: 20

Denetleme Kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulunun görevleri: En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE: 21

Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE: 22

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları. Doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE: 23

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE: 24

Derneğin gelir kaynakları

 1. Üye aidatı ve giriş aidatı
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 4. Bağışlar ve yardımlar
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
 6. Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE: 25

Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

GELİR VE GİDERDE USUL

MADDE: 26

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgesi yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ve dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.

DERNEĞİN HARCAMALARI

MADDE: 27

Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilâtı 2007 yılı için 1000 YTL ’yi geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE: 28

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE: 29

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE: 30

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE: 31

Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Başkan                        

Başkan Yardımcısı         

Sekreter              

Sayman    

Üye     

_______________________________________________________________________                 

Saygıdeğer Hemşerilerimiz,

Malumunuz üzere; derneğimizin Olağan Genel Kurulu´nda, değerli dernek üyelerimiz, yönetim kuruluna bizleri layık gördüler. Teveccühlerinden dolayı tüm üyelerimize teşekkür ederim. Ayrıca derneğimizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen başta kurucu üyelerimiz olmak üzere derneğimize maddi ve manevi desteğini esirgemeyen hayırsever insanlarımıza da ayrı-ayrı teşekkür ederiz.

Değerli Hemşerilerim,

Yönetim kurulu olarak, bizim de üzerimize düşen görevi en güzel şekilde yapmaya çalışacağımızdan şüpheniz olmasın. Fakat sizlerin desteği, bizi daha da heyecanlandıracak, çalışmalarımıza hız katacak ve inşallah köyümüz adına güzel şeyler yapılmasına vesile olacaktır.

Çok Kıymetli Köylülerim,

Derneğimiz henüz çok yeni. Yasal olarak kuruluşunu tamamlamasına rağmen derneğimizin ayağa kalkması için hala yapılması gereken çok işi var. Bizler bu işleri elimizden geldiği kadar hızlı, sağlam ve doğru olarak yapmak için çaba göstereceğiz. Bu süre zarfında sizlerin desteği bizim en büyük yardımcımız olacaktır. Köyümüz ve köylümüz için yapılacak olan tüm işlerde sizleri yanımızda görmek bizlere şevk verir, bizleri mutlu eder. Sizlerin de maddi manevi desteği ile Kamil Köyü halkı olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza edip, imkanlarımızı da seferber ederek, Allah´ın izni ile çok güzel işler ortaya koyacağız. Yapacağımız işlerde, siz değerli hemşerilerimizi hep yanımızda bulacağımızı biliyoruz. Ancak herkesi biraz daha duyarlı olmaya, fedakarlığa kısacası derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Çünkü Kamil Köyü hepimizin köyü, dernek hepimizin derneği.

Bu duygularla, tüm hemşerilerime esenlikler diler, saygılar sunarız....

Anket
Kamil Köyü Web Sitemizin Tasarımını Değiştirelimmi?
Evet
Bu Şekil Çok Güzel
Oylar : 116

 

 

 
_____   SPONSOR FİRMALAR   _____
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  

Kamil Köyü web sitemiz; Tüm köy halkı adına onların düşüncelerini, yaşantısı ve hayatını gelecek nesillere aktarma düşüncesi ile hazırlanmıştır.

Copyright 2007 - 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Design Dilernet